Про затвердження міської Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійська на 2017 рік

 Р І Ш Е Н Н Я
ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
(Прийнято на  17 сесії 7 скликання)

 

№ 195                                                                                              20 січня 2017 року

Про затвердження  міської Програми економічного,
соціального та культурного розвитку
міста Таврійська на 2017 рік

Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити міську Програму економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2017 рік (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Марчука Л.В. та постійні комісії міської ради.

 

Міський голова                                                                                                                                            М.І. Різак

Додаток 1
до рішення  17  сесії міської ради
7 скликання від  20.01. 2017 р.  №  195

ПРОГРАМА
економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2017 рік

 ВСТУП

Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2017 рік (далі – Програма) розроблена з метою вироблення та втілення єдиної політики розвитку міста у 2017 році.

Основою для розробки програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2017 рік є Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2017 рік.», Статут теріторіальної громади міста Таврійська.

Програма визначає основні цілі та завдання економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійська визначених на основі аналізу тенденцій розвитку міста минулих років, прогнозних розрахунках підприємств та організацій міста, галузевих прогнозах.

        Заходи програми та їх економічні обгрунтування орієнтовані, перш за все, на вирішення основних економічних та соціальних проблем в базових секторах економіки та соціальної сфери міста.

І.СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В МІСТІ

        Зусилля міського виконавчого комітету протягом 2016 року забезпечили збереження позитивних тенденцій розвитку реального сектору економіки, підвищення рівня життя населення, збереження мережі освітніх, медичних та культурних закладів.

Господарський комплекс міста включає головні функціональні ланки – промисловість і агропромисловість  та транспортну систему.

Відповідно до природно–географічних умов сільськогосподарські підприємства мають свою спеціалізацію: вирощувати головним чином зернові, лікарсько-технічні культури та овочі.

Залізничні та автомобільні шляхи входять в мережу Херсонської області.

         1.1. Демографічна ситуація.

     Демографічна ситуація в місті, як і в Україні в цілому, протягом 2001-2016 років характеризувалась змінами у чисельності населення.

За уточненими даними управління статистики в м. Н.Каховка на території м.Таврійська станом на 1 листопада 2016 року проживало 10787 осіб. Упродовж  2016 року в місті зареєстровано 118 померлих, що менше минулорічних показників на 8,5 відсотків, народилося 39 дітей, що на 53 відсотки менше ніж у минулому році.

      Тенденція зменшення чисельності населення досить стала і на сьогодні темпи зменшення  в порівнянні з минулим роком становить 0,6 відсотка.

Основні проблемні питання для вирішення у 2017 році:

–  низький рівень народжуваності;

 – продовження збільшення смертності населення, передусім у працездатному віці;

–  зростання демографічного навантаження на працюючих.

        1.2. Грошові доходи населення.

        Завдяки досягнутої протягом останніх років макроекономічної стабілізації, підвищився рівень життя, насамперед зростання реальних доходів населення та їх купівельна спроможність.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у 2016 році збільшилась в порівнянні з 2015 роком на 21,5 відсотків і становить 4137 грн., у 2017 році прогнозується збільшення середньомісячної номінальної заробітної плати на 14,0 відсотків.

Основні проблемні питання для вирішення у 2017 році:

–  несприятлива демографічна ситуація, навантаження на працездатне населення;

–  збереження низької вартості робочої сили;

– збереження значної питомої ваги населення з низьким рівнем доходів та працівників  з низьким рівнем заробітної плати;

–  недостатні темпи зниження рівня бідності.

        1.3. Зайнятість населення та ринок праці.

        Погіршення ситуації на ринку праці обумовлено негативними змінами в економіці. У 2016 році чисельність зайнятого населення  зменшилась в порівнянні з 2015 роком  на 5,7 відсотки, у 2017 році прогнозується збільшення чисельністі зайнятого населення на 9,8 відсотків.

Основні проблемні питання для вирішення у 2017 році:

–  професійно-кваліфікаційний дисбаланс на ринку праці;

– складнощі у працевлаштуванні неконкурентноспроможних на ринку праці верст населення (інвалідів, раніше не працюючої молоді, тощо);

–  недостатня мотивація до праці безробітних внаслідок низького рівня заробітної плати на вакантних робочих місцях;

 – невідповідність фахової структури трудових ресурсів потребам ринку, наявність тіньової зайнятості;

– неналежне оформлення трудових відносин та виплата заробітних плат у “конвертах”.

       1.4. Пенсійне забезпечення.

       На обліку в УПФУ м. Нова Каховка 3364 пенсіонерів жителів міста Таврійськ та 324 пенсіонери жителів селище Плодове. Середній розмір призначеної пенсії у 2016 році  на рівні 1578 грн., що проти 2015 року більше на 7,7 відсотків. В цьому напрямку 2016 рік характеризується безперебійністю виплати пенсій, що пов’язано з збільшенням доходів Пенсійного фонду.

Найбільш гострою та складною проблемою залишається стан погашення простроченої заборгованості підприємствами-боржниками до бюджету ПФУ та сплата страхових внесків на заборговану заробітну плату.

Основні проблемні питання для вирішення у 2017 році:

 – низький рівень доходів переважної частини населення через низький розмір середньомісячної заробітної плати працівників, що працюють по найму в окремих галузях економіки;

– значна частина заробітної плати знаходиться в “тіні”;

 – значна частина застрахованих осіб сплачує пенсійні внески із заробітної плати, що не перевищує мінімального розміру. Це призводить до звуження бази нарахувань страхових внесків та викликає небажане зниження пенсійних виплат у майбутньому.

– забезпечення фінансової стабільності системи пенсійних виплат;

– забезпечення перерахунку вже призначених пенсій.

       1.5. Соціальне забезпечення.

        Протягом 2003-2016 років набули розвитку нові підходи до вирішення проблем малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, інвалідів, пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

Виконкомом Таврійської міської ради постійно надається посильна допомога малозабезпеченим, одиноким громадянам міста, допомога на поховання.

Постійно ведеться робота з підприємствами та організаціями міста з питання надання допомоги малозабезпеченим громадянам, ветеранам праці, які працювали та працюють на цих підприємствах.

Протягом 2016 року в УПСЗН м. Нова Каховка мешканці м. Таврійська отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату  житлово-комунальних послуг  3124 домогосподарств, в тому числі на тверде паливо та скраплений газ 114 домогосподарств, що в 2,1 разів більше отриманих субсидій у минулому році. Середній розмір призначених субсидій у поточному році становив 1554 грн.

Призначено  допомог малозабезпеченим родинам згідно Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 268 сім’ям мешканцям м. Таврійська.

Основні проблемні питання для вирішення у 2017 році:

– недостатній рівень адресної допомоги при наданні пільг окремим категоріям населення.

 1.6.Охорона навколишнього природного середовища.

Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів є невід’ємною частиною процесу суспільного розвитку української держави, здоров’я та добробуту українського народу.

Аналіз показників антропогенного навантаження на навколишнє середовище протягом 2003-2016 років свідчить про тенденцію до його стабілізації. Але в цілому рівень навантаження на довкілля в місті та взагалі в регіоні залишається досить високим.

Вагомий вплив на стан атмосфери мали викиди забруднень у повітря від рухомих джерел, і зокрема автотранспорту. Збільшення викидів пов’язано зі зростанням кількості автотранспорту, що перебуває у приватній власності населення, з використанням певної частки палива низької якості та експлуатацією технічно-застарілого автомобільного парку.

Основні проблемні питання для вирішення у 2017 році:

– недосконалість державної системи управління, охорони, раціонального використання природних ресурсів та відтворення біологічного ландшафтного різноманіття;

–  незадовільні обсяги фінансування природоохороних  заходів;

–  проблеми водовідведення, утилізації твердих побутових відходів.

        1.7. Охорона праці.

        Реалізація конституційних прав громадян на належні безпечні і здорові умови праці не забезпечується в повній мірі. Низький рівень спеціальної підготовки роботодавців та посадових осіб, залишковий принцип фінансування заходів з охорони праці, зношення основних виробничих фондів, неналежна професійна підготовка працівників, а також незадовільна технологічна та виробнича дисципліна є факторами які не дозволяють істотно зменшити ризик постраждати на виробництві.

Брак коштів на підприємствах міста не дозволяє в повному обсязі проводити атестацію робочих місць з небезпечними та шкідливими умовами праці та деякі інші заходи.

Основні проблемні питання для вирішення у 2017 році:

–     подальше погіршення стану основних виробничих фондів;

–  недостатній рівень спеціальної підготовки роботодавців та відповідальності посадових осіб з питань охорони праці;

–     недостатнє фінансування на охорону праці.

         1.8. Бюджетна політика.

Підсумки виконання бюджету характеризуються  наступними цифрами:

Власних доходів загального фонду міського бюджету надійшло у сумі 9065,7 тис. грн. при плані 8848,9 тис. грн., що складає 102,4 відсотки. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 3451,7 тис. грн (61,5 відсотків).

Офіційних трансфертів  одержано у сумі 8976,3 тис грн., при плані 9015,9 тис грн., що складає 99,6 відсотків.

З урахуванням офіційних трансфертів виконання дохідної частини бюджету становить 101,0 відсотків, при плані  17864,8 тис. грн., одержано 18042,0 тис. грн.

Головні бюджетоутворюючі податки :

 • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів: алкогольних напоїв, пива, тютюну, тютюнових виробів, промислових замінників тютюну, скрапленого газу, нафтопродуктів, надходження якого складають 2311,4 тис.грн,
 • податку на майно надійшло 4249,0 тис.,
 • єдиного податку одержано 2476,0 тис.

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 1239,2 тис грн., при плані 923,6 тис.грн.,  що складає 134,2 відсотки.

До бюджету розвитку надійшли кошти пайової участі у розитку інфраструктури населеного пункту у сумі 73,9 тис.грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення  у сумі 675,9 тис. грн.  та інша субвенція у сумі 99,0 тис.грн.  на реконструкцію будівлі по вул. Чорновола, 38,а у с. Плодове.

Видаткову частину загального фонду бюджету Таврійської міської ради виконано на  93,6 відсотки, при плані 13288,1 тис грн., профінансовано Таврійським виконкомом  12439,8 тис грн., або 100 відсотків.

Видаткову частину спеціального фонду бюджету виконано на  96,3 відсотки при плані на звітний період 6073,3 тис грн., профінансовано Таврійським виконкомом 5851,3 тис. грн,

 Бюджетне фінансування програмних заходів за 2016 рік виконано в   обсязі:

«Програма легалізації комп`ютерних програм виробництва корпорації “Майкрософт” та інформаційно-аналітичного забезпечення органів місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Таврійської міської ради на 2016-2017 роки»)»  –   профінансовано на 100 відсотків, до плану на звітний період 112,7 тис. грн.

Програма «Оздоровлення дітей дошкільного віку на 2016 рік» профінансовано на 100 відсотків до плану на звітний період 31,2 тис. грн.

 «Міська програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів, підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016 рік» заплановано на звітній період у сумі в 78,4 тис. грн.,  профінансовано на 100 відсотків.

Міська програма «Молодіжної політики на 2016 рік» заплановано на звітній період у сумі в 190,7 тис. грн., профінансовано на 100 відсотків, а саме:

 • День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
 • Міжнародний жіночий день
 • Масляна
 • День сміху
 • День Перемоги
 • День захисту дітей
 • День випускника
 • День молоді
 • День Конституції України
 • День скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в Україні
 • День Незалежності України
 • Акція: “Підемо до школи разом”
 • День знань
 • День міста
 • День підприємця
 • Міжнародний день громадян похилого віку
 • День працівників освіти
 • День визволення від німецько-фашистських загарбників території Таврійської міської ради
 • День залізничника
 • Міжнародний день інвалідів в Україні
 • День Святого Миколая
 • Свята Новорічного циклу

Міська програма «Ветеран на 2016-2020 роки» профінансовано на 100 відсотків  до планових на звітний період 15,7 тис. грн.

Міська програма «Благоустрій міста на 2016 рік» профінансована на 100 відсотків до планових на звітний період 517,6 тис. грн. Кошти були виділені по КП «Комунсервіс ТМР» в сумі 300,0 тис.грн. на ремонт і утримання вулично-дорожньої мережі міста та ліквідацію стихійних сміттєвих звалищ на території міської ради та КП «Таврійське ЖЕУ» в сумі 217,6 тис.грн. на ремонт та утримання вуличного освітлення.

 «Програма по утриманню комунального закладу “Таврійський музей історії міста на 2016 рік”» – профінансовано на 66,7 відсотків до планових асигнувань на звітній період 2016 року 658,4 тис.грн.

Міська програма «Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2016 рік»  профінансована на 100 відсотків, до планових на звітний період 16,8 тис. грн., було проведено 6 заходів, а саме:

 • Спортивні змагання з боксу
 • Спортивні змагання серед команд міста присвячені святкуванню Дня перемоги
 • Спортивні змагання серед ветеранів спорту
 • Спортивні змагання з гирьового спорту
 • Спортивні змагання серед команд міста присвячені Дню міста
 • Спортивні змагання серед ветеранів спорту

«Міська Програма забезпечення руху на автомобільних дорогах, вулицях міста, інших населених пунктів і залізничних переїздів на 2016 рік»    профінансована  90,1 відсоток до планових призначень на звітній період 617,0 тис.грн. Кошти було направлено на ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг міста Таврійськ, а саме по вулицям: Робоча, Гайдара, Панаса Мирного, Козацька, Ярослава Мудрого, Лесі Українки, Молодіжна, Портова, Чкалова, 8 Березня, Вокзальна, Східна, Івана Франка  та встановлення дорожніх знаків і розміток. Невиконання запланованих видатків відбулось в зв’язку з неповним виконанням запланованих робіт на звітній період.

 «Міська програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Таврійськ на 2016 рік» (Житлово-експлуатаційне господарство) профінансована  на 100 відсотків до планових призначень звітнього періоду   535,0 тис. грн,

«Міська програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Таврійськ на 2016 рік» (Водопровідно – каналізаційне господарство) профінансована  на 100 відсотків до планових призначень звітнього періоду   197,5 тис. грн,

«Міська програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Таврійськ на 2016 рік» (Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об`єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства) профінансована  на 100 відсотків до планових призначень звітнього періоду   357,0 тис. грн,

 «Програма створення, накопичення, зберігання, використання місцевих матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру на період 2015-2016 роки»  планові асигнування на звітний період становлять 33,6 тис.грн. Фінансування не проводилось, в зв’язку з невинекненням необхідності у фінансуванні данних заходів.

Програма «Фінансової підтримки установ та організацій, які фінансуються з державного бюджету на 2016 рік» планові асигнування на рік та на звітний період складають 5,0 тис. грн.. профінансовано 100 відсотків до річних планів.

«Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2016 рік (виготовлення технічної документації на будівлю по вул. Вокзальна, 3-а)» планові асигнування на звітний період складають 10,0 тис. грн,   профінансовано на  97,5 відсотків.

«Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2016 рік (оплата членських внесків в асоціацію міст України)» планові асигнування на звітний період складають 4,3 тис.грн, профінансовано на 62,9 відсотка до планових призначень на звітній період.

«Міська програма підтримки органів самоорганізації населення 2016-2019 роки» профінансована на 100 відсотків при плані на звітний період 14,8 тис. грн.,

 «Програма легалізації комп`ютерних програм виробництва корпорації “Майкрософт” та інформаційно аналітичного забезпечення органів місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Таврійської міської ради на 2016-2017 роки» )» профінансовано на 100 відсотків до планових на звітний період 40,0 тис. грн.

«Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійська на 2016 рік (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)» профінансовано 89,7  відсотків до планових призначень на звітній період 22,4 тис.грн.

«Програма будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери міста Таврійськ на 2016 рік» (Капітальний ремонт адмінбудівлі виконавчого комітету Таврійської міської ради, по вул. І. Франка, 29) профінансовано  на 29,4 відсотки до планових призначень на звітній період 69,1 тис.грн.

«Міська соціально-цільова програма розвитку освітньої галузі міста Таврійськ на 2016 рік» – планові призначення на кінець звітного періоду по спеціальному  фонду (бюджету розвитку) становлять 1545,6 тис. грн,, профінансовано на 99,4 відсотки, з них:

 • заплановано на звітній період 150,0 тис.грн (капітальний ремонт приміщення харчоблоку), профінансовано 94,4 відсотки. Невиконання запланованих видатків відбулось в зв’язку з неповним виконанням запланованих робіт на звітній період.
 • капітальний ремонт та заміна вікон на енергозберігаючі Д/С «Джерельце» та «Дзвіночок» планові асигнування на кінець звітного періоду по спеціальному фонду (бюджету розвитку) становлять 793,3 тис.грн.,   профінансовано на 99 відсотків) з них: за рахунок власних коштів 37,3 тис грн. та за рахунок субвенції з державного бюджету 748,5 тис. грн.
 • придбання обладнання і предметів довгострокового користування Д/С “Дзвіночок” та Д/С “Джерельце” планові асигнування на кінець звітного періоду по спеціальному фонду (бюджету розвитку) становлять 602,3 тис. грн.,  профінансовано на 100 відсотків, з них: за рахунок власних коштів 22,3 тис.грн. та за рахунок субвенції з державного бюджету 580,0 тис.грн.

 «Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійська на 2016 рік (придбання обладнання і предметів довгострокового користування по бібліотеці)» планові асигнування  на звітній період складають 80,0 тис. грн.  профінансовано на 100  відсотків.

«Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери на 2016 рік» заплановано на бюджетний рік 299,99 тис .грн., з них: 207,0 тис.грн – субвенція з держбюджету; 92,99 тис.грн – власні кошти міського бюджету,  профінансовано на 99,9 відсотків.

 «Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2016 рік (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)» планові призначення на звітній період складають 219,0 тис.  профінансовано на 100 відсотків.

«Програма будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери міста Таврійськ на 2016 рік»  профінансовано на 86,6 відсотків з планових на звітний період 200,0 тис грн. Невиконання запланованих видатків відбулось в зв’язку з неповним виконанням запланованих робіт на звітній період.

«Програма розробки генерального плану міста Таврійськ на 2016 рік» планові асигнування на звітній період становлять 268,7 тис. грн., профінансовано на 99,7 відсотків.

«Міська програма по проведенню робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2016 році» планові асигнування на звітній період становлять 5,8 тис. грн., профінансовано на 100 відсотків.

           «Міська програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Таврійськ на 2016 рік» заплановано на звітній період 1756,7 тис. грн, профінансовано  на 100  відсотків.

 «Міська програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Таврійськ на 2016 рік» (Водопровідно – каналізаційне господарство) заплановано на бюджетний рік 424,2 тис. грн., з них: 420,0 тис. грн – субвенція з держбюджету; 4,2 тис. грн – власні кошти міського бюджету, профінансована на 100 відсотків.

«Міська програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Таврійськ на 2016 рік» (КП «Таврійський водоканал») заплановано на бюджетний рік 959,5 тис. грн., з них: 950,0 тис.грн – субвенція з держбюджету; 9,5 тис. грн – власні кошти міського бюджету, профінансована на 99,6 відсотків.

Міська програма «Екологія 2016» фінансування та  касові видатки відсутні, в зв’язку з тим, що не були проведені роботи по рекультивації порушених земель та використанню родючого шару грунту під час проведення робіт, пов’язаних із порушенням земель.

В основу розрахунків бюджету м.Таврійська на 2017 рік покладено аналіз стану економічного, соціального та культурного розвитку міста та фактичне виконання бюджету міста за 2013-2015 роки та 2016 рік, а також положень статей 64, 65, 69, 71 Бюджетного кодексу України та інших законодавчих документів.

За розрахунками прогнозний обсяг міського бюджету на 2017 рік визначено у сумі 10247,0 тис. грн. При цьому, обсяг загального фонду складає 9982,7 тис. грн., спеціального фонду – 264,3 тис. грн., в т.ч. бюджет розвитку 211,7 тис. грн..

Основні проблемні питання для вирішення у 2017 році:

–  потреби видаткової частини міського бюджету значно більші ніж її можливості.

–  розмір бюджету розвитку недостатній  для прийняття і реалізації необхідних

рішень по багатьох проблемах життєдіяльності міста.

– зменьшення збитковості підприємств комунальної власності та поліпшення

існуючого фінансового становища;

– виконання забов’язань підприємствами боржниками щодо платежів бюджету.

– погашення заборгованості до Пенсійного фонду.

– наявність тіньової економічної діяльності.

1.9. Політика у сфері торгівлі, громадського харчування і надання послуг.

За 2016 рік збільшилась кількість суб’єктів господарської діяльності різних форм власності, для яких створено рівні умови господарювання. Запроваджено акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів: алкогольних напоїв, пива, тютюну, тютюнових виробів, промислових замінників тютюну, скрапленого газу, нафтопродуктів,  у 2016 році на території міської ради платниками цього податку є 35 суб’єктів господарювання,  з них 5 юридичних осіб, 30 фізичних осіб підприємців. З початку поточного року 308 суб’єктів  малого підприємництва застосували єдиний податок  Основні проблемні питання для вирішення у 2017 році:

– нерозвиненість інфраструктури підтримки підприємництва;

– розширення асортименту побутових послуг;

– вдосконалення мережі побутових підприємств.

-складність та тривалість процедур отримання документів дозвільного характеру, які необхідні при започаткуванні та здійсненні діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування і надання послуг.

 

 1. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення передумов для забезпечення у найближчі роки органічного поєднання політики розвитку підприємницького потенціалу у всіх сфе­рах економіки з активною соціальною політикою, подолання гострих соціальних проблем територіальної громади. Досягнення цієї мети створить умови для відро­дження підприємців міста забезпечить кращі стандарти соціального розвитку.

Стратегічними цілями розвитку міста є:

– створення умов по підвищенню рівня життя громадян та наближення дер­жавних соціальних гарантій до прожиткового мінімуму;

– підвищення рівня доходів населення.

Пріоритетними напрямами соціального і економічного розвитку міста зали­шаються:

– всебічна підтримка підприємництва і створення необхідних умов для його прискореного розвитку, стійке підвищення його частки у економічній діяльності, пе­рехід до політики партнерства органів самоврядування і підприємців;

– активізація інвестиційних процесів в місті, підвищення інвестиційної при­вабливості підприємств і залучення інвестицій, у тому числі прямих іноземних інве­стицій;

– максимальне використання природнокліматичних і географічних умов для поєднання бізнесу і відпочинку, розвиток рекреаційних можливостей регіону;

– розвиток підприємств харчової, переробної промисловості;

–  забезпечення відкритості та прозорості прийняття рішень органами влади;

– забезпечення більш повної зайнятості, підвищення доходів, рівня життя населення.

Для реалізації поставленої мети необхідно забезпечити відповідні умови роз­витку:

– розвиток підприємництва у виробничій та невиробничій сферах;

– створення інфраструктури ринкових відносин;

– залучення громадськості до вирішення завдань розвитку.

Програма орієнтована на реалізацію регіональних та державних інтересів, вона має стати практичним інструментом проведення місцевими органами самоврядування державної та власної політики розвитку територіальної громади.

 1. ЦІЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ТА КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ

З метою реалізації стратегічних цілей соціально-економічного розвитку міста визначаються на 2017 рік наступні цілі та критерії їх досягнення.

3.1. У сфері соціального розвитку

Соціальні проблеми, зокрема проблема подолання бідності населення, потребують першочергової уваги. Підвищення рівня життя найбідніших верств населення має стати головним мірилом успіху реформ.

Цілі:

– забезпечення зростання реальних доходів працездатного населення, у тому числі шляхом створення нових робочих місць та сприяння продуктивній зайнятості;

– посилення адресності соціальної допомоги;

– забезпечення виплати соціальної допомоги в повному обсязі.

Критерії ефективності досягнення цілей:

– зростання середньомісячної заробітної плати в економічній діяльності до прожиткового мінімуму;

– збільшення витрат на обслуговування одиноких непрацездатних громадян;

– збереження мережі закладів соціальної інфраструктури;

– забезпечення створення нових робочих місць;

– забезпечення працевлаштування;

– залучення безробітних до оплачуваних громадських робіт.

3.2. У сфері розвитку людського потенціалу

Формування високого людського потенціалу, покращання здоров’я нації сприяння розвиткові освіті та знань – неодмінні складові підвищення добробуту громадян. Недостатнє державне фінансування, неефективне використання ресурсів, пов’язане з недосконалістю механізмів фінансування та невідповідністю системи управління сучасним умовам, а також загальне зниження доходів домашніх госпо­дарств за роки трансформації призвели до відчутного погіршення якості життя жи­телів міста.

Цілі:

– збільшення кількості населення, яке веде здоровий спосіб життя;

– розширення доступності отримання молодим поколінням якісної освіти;

– створення умов для розвитку туристичної індустрії.

Критерії ефективності досягнення цілей:

– реалізація комплексу заходів щодо попередження та стабілізації рівня ін­фекційних захворювань, направлених на поліпшення здоров’я населення міста, зме­ншення захворюваності соціальне небезпечними хворобами, зменшення смертності;

– удосконалення системи надання медичної допомоги з метою наближення її до світових стандартів;

– здійснення заходів по розвитку народної творчості;

– збільшення бюджетного асигнування з місцевого бюджету на соціально-культурну сферу;

– збереження та поповнення бібліотечних фондів.

 3.3. У сфері охорони навколишнього середовища

Цілі:

– удосконалення економічного механізму природокористування ресурсами місцевого значення;

– удосконалення системи моніторингу стану довкілля;

– проведення екологічної освіти серед громадян;

– удосконалення системи збору відходів та утилізації тари.

Критерії ефективності досягнення цілей:

– дотримання обсягів викидів, скидів, відходів на одиницю продукції на рів­ні, який не перевищує загальнодержавний;

– інформування про стан довкілля міста Таврійська та Херсонщини в цілому.

3.4. У сфері інвестиційної політики

Цілі:

– зміцнення інвестиційного потенціалу міста та покращення інвестиційного клімату в місті;

– активізація інвестиційної діяльності, розвиток інфраструктури, сприяння залученню інвестицій;

– спрощення дозвільної системи у будівництві та умов проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва;

– підвищення інноваційної спрямованості інвестиційної діяльності.

Критерії ефективності досягнення цілей:

– підвищення інвестиційного рейтингу міста;

– скорочення терміну здачі об’єктів будівництва в експлуатацію.

 3.5. У сфері розвитку підприємництва

Цілі:

– розвиток малого бізнесу у виробничій сфері;

– усунення економічних та адміністративних перешкод щодо розвитку під­приємництва.

Критерії ефективності досягнення цілей:

– збільшення частки малих підприємств у виробничій сфері.

 3.6. У сфері промисловості

Цілі:

– створення економічних, технічних, технологічних та фінансових умов для підвищення виробництва промислової продукції, її конкурентного рівня, а також підвищення експортного потенціалу.

Критерії ефективності досягнення цілей:

–    досягнення зростання обсягів;

– сприяння впровадженню системи довгострокового кредитування підпри­ємств промислового комплексу;

–  сприяння створенню та запровадженню новітніх технологій, обладнання і технічних засобів;

–   стимулювання впровадження інновацій за рахунок розвитку технологій, прискорення впровадження у виробництво науково-технічних розробок, перш за все  нових технологій і обладнання, нових промислових товарів, які забезпечують най­вищі показники ефективності.

3.7. У сфері розвитку виробництва товарів народного споживання

Цілі:

–   створення економічних, фінансових умов для виробництва високотехнологічної і конкурентоспроможної продукції місцевого товаровиробника;

–  збільшення виробництва продуктів харчування при суттєвому покращенні їх асортименту і якості;

–  удосконалення роботи маркетингових служб щодо просування продукції  на зовнішній ринок.

3.8. У сфері сільського господарства

Цілі:

– підвищення зайнятості та рівня оплати праці, поліпшення умов життя сільського населення;

– створення сприятливого економічного середовища для забезпечення стабі­льності та ефективності розвитку агро бізнесу ;

Критерії ефективності досягнення цілей:

– зростання валової продукції сільського господарства у 2017 році;

– досягнення стабільної рентабельності сільськогосподарського виробницт­ва;

– підвищення продуктивності праці в сільському господарстві;

– збільшення рентабельності сільськогосподарського виробництва у порів­нянні з 2016 роком;

– проведення інвентаризації земель;

– сприяння продажу земельних ділянок несільськогосподарського призна­чення для підприємницької діяльності;

– сприяння розвитку земельних та майнових орендних відносин шляхом за­провадження розрахунків у грошовій формі, виходячи з експертної грошової оцінки землі та майна;

– сприяння подальшому формуванню та розвитку ринку земель несільськогосподарського призначення, як ефективного джерела наповнення місцевих бюдже­тів, пріоритетного напрямку розвитку ринкових відносин, поліпшення інвестиційно­го клімату в місті;

– оновлення та розвиток матеріальної бази соціальної сфери села.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з ме­тою управління, контролю та оперативного корегування Програми всі структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, підприємства, установи та організації, які задіяні в Програмі, щоквартально надають інформацію про стан виконання передбачених заходів економісту відділу бухгалтерського обліку та звітності міськвиконкому, який узагальнює надані матеріали та звітує на засіданні виконавчого комітету про хід та стан виконання Програми за підсумками І кварталу, І півріччя, 9 місяців та ро­ку.

Звіт про хід та виконання Програми   економічного, соціального та культурного  розвитку міс­та Таврійськ на 2017 рік за підсумками року виноситься на розгляд та затвер­дження Таврійської міської ради.

 1. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Послідовна реалізація завдань Програми  економічного, соціального та культурного розвитку міста на 2017 рік дозволить закріпити позитивні тенденції макроекономічної та фі­нансової стабілізації, яка сформувалась протягом останніх років, підвищити добро­бут населення міста. За підсумками року очікується, що:

– надання більшої свободи підприємницькому сектору стимулюватиме роз­виток приватної ініціативи, що призведе до прискорення зростання промислового виробництва;

– забезпечення умов для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, зменшення кількості збиткових підприємств, посилення соціальної спрямованості процесів реформування на селі дозволить істотно збільшити обсяг валової продукції сільського гос­подарства;

– продовження проведення активної соціальної політики та підвищення ефе­ктивності виробництва стане основою зростання добробуту населення у 2017 році, збільшення середньомісячної заробітної плати прогнозується співвідношення до законодавчо встановленого розміру у 2,5 рази.

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

 1. Назва: “Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2017 рік»
 2. Підстава для розроблення: Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України”, пункт 2 стат­ті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
 3. Державний замовник – Таврійська міська рада, координатор – заступник міського голови Марчук Л.В., економіст відділу бухгалтерського обліку та звітності Литвиненко С.М.
 4. Мета: створення передумов для поєднання політики прискорення соціаль­ного та економічного розвитку територіальної громади з розвитком місцевого само­врядування і створення необхідних умов для забезпечення стабільного і поступового поліпшення фінансово-економічного становища підприємств міста, подолання на цій основі гострих соціальних проблем територіальної громади.
 5. Початок: 1 січня 2017 року, закінчення: 31 грудня 2017 року.
 6. Етапи виконання: один етап.
 7. Очікувані результати виконання (стисло викладена загальна характеристи­ка очікуваних результатів): по аналітичним даним підприємств міста збільшення промислового виробництва – на 40,1 відсоток, пріоритетне вирішення соціальних питань, реальне збільшення середньомісячної заробітної пла­ти на 14,0 відсотків.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за ви­конанням, строки проведення звітності): виконавчий комітет Таврійської міської ради – щоквартально; Таврійська міська рада – за підсумками року.

Заступник міського голови                                                                                 Л.В.Марчук

 

Таблиця результатів поіменного голосування