Про міський бюджет на 2018 рік

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про міський бюджет на 2018 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити на 2018 рік:

–  доходи міського бюджету у сумі 11073270 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 10733400 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 339870 грн., у тому числі бюджету розвитку 274560 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

–  видатки міського бюджету у сумі 11073270 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  – 10733400 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 339870 грн., у тому числі бюджету розвитку – 274560 грн.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 10733400 грн. та спеціальному фонду 339870 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі  50000 гривень.
 3. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівникам бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню.

 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 4549014 грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Виконавчому комітету Таврійської міської ради забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік:
 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України.
 3. Додатки № 1 – 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

2 . Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань планування, бюджету, обліку управління та приватизації власності міської ради (Рудич О.В.).

Міський голова                                                   М.І.Різак

Додаток № 1

Додаток № 2

Додаток № 3

Додаток № 4

Додаток  № 1
до  рішення ___ сесії
міської ради ___ скликання
від ____ №
 ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК
(грн.)
Код Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 10 721 500 10 700 500 21 000
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 17 000 17 000
11020000 Податок на прибуток підприємств 17 000 17 000
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 17 000 17 000
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 1 000 1 000
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1 000 1 000
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 1 000 1 000
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1 950 000 1 950 000
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 330 000 330 000
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 1 270 000 1 270 000
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 350 000 350 000
18000000 Місцеві податки 8 732 500 8 732 500
18010000 Податок на майно 4 951 500 4 951 500
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 1 500 1 500
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами,  які є власниками об’єктів житлової нерухомості 20 000 20 000
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами,  які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 30 000 30 000
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 260 000 260 000
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1 650 000 1 650 000
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 800 000 2 800 000
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 130 000 130 000
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 60 000 60 000
18050000 Єдиний податок 3 780 000 3 780 000
18030000 Туристичний збір 1 000 1 000
18030200  -туристичний сплачений фіз. Особам 1 000 1 000
19000000 Інші податки та збори 21 000 21 000
19010000 Екологічний податок 21 000 21 000
20000000 Неподаткові надходження 77 210 32 900 44 310
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 1 100 1 100
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 100 100
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 100 100
21080000 Інші надходження 1 000 1 000
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1 000 1 000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 10 600 10 600
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 10 500 10 500
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 10 500 10 500
22090000 Державне мито 100 100
24000000 Інші неподаткові надходження 21 200 21 200
24060000 Інші надходження 21 200 21 200
24060300 Інші надходження 21 200 21 200
25000000 Власні надходження бюджетних установ 44 310 44 310
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 44 310 44 310
30000000 Доходи від операцій з капіталом 274 560 274 560 274 560
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 274 560 274 560 274 560
33010000 Кошти від продажу землі 274 560 274 560 274 560
Разом доходів 11 073 270 10 733 400 339 870 274 560
Всього доходів 11 073 270 10 733 400 339 870 274 560
Секретар ради А.М.Хахалєв
Додаток № 2
до рішення _______________ради
“Про ________________бюджет  на 2018 рік”
до рішення __ сесії міської ради  __скликання
РОЗПОДІЛ  від ____
 видатків Таврійського міського бюджету на 2018 рік
грн.
Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ ТПКВКМБ/ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них : видатки розвитку Всього видатки споживання з них : видатки розвитку з них :
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
02 Виконавчий комітет Таврійської міської ради 10733400 10733400 5319119 1538416 339870 65310 274560 274560 11073270
0100 Державне управління 6221437 6221437 4938287 621214 44310 44310 6265747
0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 6221437 6221437 4938287 621214 44310 44310 6265747
1000 Освіта 362484 362484 283584 362484
1160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 362484 362484 283584 362484
2000 Охорона здоров’я 290389 290389 232381 55008 290389
2150 0763 Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 290389 290389 232381 55008 290389
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 718063 718063 718063
3180 Соціальний захист ветеранів війни та праці 77863 77863 77863
3182 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованність 77863 77863 77863
3230 1090 Інші заклади та заходи 640200 640200 640200
4000 Культура і мистецтво 820685 820685 148451 578610 820685
4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 794300 794300 148451 561345 794300
4080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 26385 26385 17265 26385
5000 Фізична культура і спорт 24000 24000 24000
5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 24000 24000 24000
5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 24000 24000 24000
6000 Житлово-комунальне господарство 1500000 1500000 1500000
6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства 600000 600000 600000
6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 300000 300000 300000
6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 300000 300000 300000
6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 300000 300000 300000
6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 600000 600000 600000
7000 Економічна діяльність 646342 646342 274560 274560 274560 920902
7100 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 5000 5000 5000 5000
7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою 5000 5000 5000 5000
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 641500 641500 641500
7440 0456 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури 641500 641500 641500
7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 4842 4842 269560 269560 269560 274402
7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 269560 269560 269560 269560
7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 4842 4842 4842
8000 Інша діяльність 150000 150000 150000
8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 150000 150000 150000
8110 0320 Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 150000 150000 150000
8300 Охорона навколишнього природного середовища 21000 21000 21000
8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 21000 21000 21000
Всього 10733400 10733400 5319119 1538416 339870 65310 274560 274560 11073270
Секретар ради А.М.Хахалєв

 

 

Додаток № 3
до рішення ____ сесії міської ради ___ скликання
від ___ року № _____
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ ТПКВКМБ/ТКВКБМС Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об’єктів на майбутні роки  Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
02
Виконавчий комітет Таврійської міської ради 274 560
7000 Економічна діяльність 274 560
7100 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 5 000
7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою 5 000
7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 269 560
7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Капітальні видатки 269 560
Всього 274 560
Секретар ради А.М.Хахалєв

 

Додаток № 4
до міської ради ___ сесії __ скликання
від ________ року № __
Перелік міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році
грн.
Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування
головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
0100 Державне управління 130 360 130 360
0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Програма легалізації комп`ютерних програм виробництва корпорації “Майкрософт” та інформаційно аналітичного забезпечення органів місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Таврійської міської ради на 2018-2019 роки 130 360 130 360
2000 Охорона здоров’я 290 389 290 389
2150 0763 Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я Програма збереження та підтримки в належному стані об’єктів і майна комунальної власності міста Таврійськ на 2018 рік 290 389 290 389
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 718 063 718 063
3180 Соціальний захист ветеранів війни та праці 77 863 77 863
3182 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованність Міська програма “Ветеран” на 2016 – 2020 роки (підтримка Ради ветеранів) 77 863 77 863
3230 1090 Інші заклади та заходи Міська програма “Молодіжної політики на 2018 рік” 364 800 364 800
Міська програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів, підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018 рік 230 000 230 000
Міська програма підтримки органів самоорганізації населення 2016-2019 роки 45 400 45 400
4000 Культура і мистецтво 794 300 794 300
4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок Програма по утриманню комунального закладу «Таврійський музей історії міста» на 2018 рік 794 300 794 300
5000 Фізична культура і спорт 24 000 24 000
5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 24 000 24 000
5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018 рік 24 000 24 000
6000 Житлово-комунальне господарство 1 500 000 1 500 000
6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства 600 000 600 000
6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Таврійськ на 2018 рік 300 000 300 000
6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Таврійськ на 2018 рік 300 000 300 000
6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Таврійськ на 2018 рік 300 000 300 000
6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою міста на 2018 рік 600 000 600 000
7000 Економічна діяльність 646 342 274 560 920 902
7100 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 5 000 5 000
7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою Програма розвитку земельних відносин та охорони земель по Таврійській міській раді на 2017-2021 роки 5 000 5 000
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 641 500 641 500
7440 0456 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури Програма забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міста, інших населених пунктів і залізничних переїздах на 2018 рік 641 500 641 500
7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 4 842 269 560 274 402
7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Таврійськ на 2018 рік 269 560 269 560
7680 0490 Заходи програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2018 рік (оплата членських внесків в асоціацію міст України) 4 842 4 842
8000 Інша діяльність 150 000 21 000 171 000
8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 150 000 150 000
8110 0320 Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма створення, накопичення, зберігання, використання місцевих матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру на період 2017-2018 150 000 150 000
8300 Охорона навколишнього природного середовища 21 000 21 000
8340 0133  Заходи програми підтримки органів самоорганізації населення Міська програма “Екологія – 2018” 21 000 21 000
Всього 4 253 454 295 560 4 549 014
Секретар ради А.М.Хахалєв